Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

zondag 21 juli 2019

Open Brief aan het college van Rotterdam

22 juli 2019, Troense, Denemarken

Betreft:

Debat actualiteitenraad 18/7/19




Geacht college,



Naar aanleiding van het debat in de actualiteitenraad het volgende:


U verwijt Stichting Bloemfleur gebrek aan medewerking.
Volgens u had Stichting Bloemfleur dossiers moeten overdragen. Dat is vreemd. De wet op de privacy verbiedt het om vertrouwelijke gegevens van kinderen en ouders te delen met anderen, zonder toestemming van de betrokken ouders en in sommige gevallen de kinderen zelf. 

De leerkrachten van Acato hebben direct nadat het duidelijk was dat we met onze werkzaamheden moesten stoppen, een eindverslag gemaakt van ieder kind en dat aan de ouders verstrekt. Wij hebben de ouders en kinderen zelf de keus gelaten om contact met u of uw medewerkers op te nemen.

Dat dit niet in alle gevallen is gebeurd kan en mag u stichting Bloemfleur/Acato niet verwijten.

Zegge en schrijven één school heeft de afgelopen weken bij ons informatie ingewonnen en die informatie hebben wij, in overleg met de ouder, ook verstrekt. Dit was overigens de enige school die afgelopen jaar contact onderhield over de leerling die bij ons zat.
Verder heeft geen enkele school contact met ons gezocht dan wel informatie gevraagd.

Van die ene leerling is door uw gedragsdeskundige afgelopen week een OPP gemaakt wat wij toegestuurd hebben kregen. De leerling is een paar weken, één of twee dagdelen per week in uw leerrechtpilot geweest. Uw gedragsdeskundige schrijft in het OPP dat deze leerling toegeleid moet worden naar een beschutte werkplek en geen onderwijs meer nodig heeft. Deze leerling is net 15 geworden.

Wat betreft de leerkrachten: De medewerkers van Acato zijn op één na, allemaal kleine zelfstandigen. Ik kan ze niet opdragen voor u te gaan werken. Ook als ze een contract zouden hebben bij Acato kan ik ze dat niet opdragen.

Via onze beschermde pagina van de website carenzorgt hebben wij alle leerkrachten op de hoogte gebracht van uw aanbod. Ook de leerkracht van Acato die wel bij u is gaan werken, heeft op dat platform aan haar collega’s erover bericht.

U heeft ons per 1 mei gesommeerd het pand te verlaten. Aan de ouders heeft U medegedeeld dat er voor de kinderen, behoudens het vertrek van bestuur en directie, niets zou veranderen aan de locatie, de spullen en de medewerkers.
U heeft met alle aanwezige meubels en spullen geprobeerd de geest van Acato te behouden.  Wij hebben alles laten staan omdat we uw leerrechtpilot niet wilden frustreren, omdat dat schadelijk zou kunnen zijn voor de kinderen.

Een fatsoenlijke overdracht heeft in deze (nog) niet plaatsgevonden en dat komt niet omdat het bestuur ‘onwelwillend’ zou zijn zoals wethouder Bokhove keer op keer beweert.

De hele school ligt vol met onze persoonlijke spullen, met materiaal dat eigendom is van Stichting Bloemfleur en van de kinderen en ouders.

Wij hebben geprobeerd om voor de vakantie een moment te vinden waarop we onze spullen zouden kunnen verhuizen. Niet de meubels. Die wil Stichting Bloemfleur best aan u overdoen. Ik kan mij voorstellen dat als u vanaf september serieus met uw leerrechtpilot van start wilt gaan dat het dan fijn is als onze spullen weg zijn.

Het betreft een serieuze verhuizing en wij zouden daar 1 tot 2 dagen voor nodig hebben. Ik ben langs geweest op de leerrechtpilot en heb geprobeerd om een afspraak te maken. Wij konden alleen terecht na 15.30 uur en dat was voor ons niet haalbaar, vanwege de beschikbaarheid van de ouders die mee zouden helpen.

Tot op de dag van vandaag staan alle spullen nog in het pand.

Via de ouders is ons bovendien het volgende ter ore gekomen: Uw wijkteams verspreiden op dit moment het gerucht dat bij Acato een leerling gebroken ribben opgelopen heeft. Er zijn al eerder suggesties gedaan door de wethouder dat er ‘incidenten’ bij Acato hebben plaats gevonden.
Ik wil u bij deze dringend verzoeken om toelichting. Ik ken geen incidenten. En al helemaal geen voorvallen waarbij een kind ribben zou hebben gebroken.

In januari heeft een van uw ambtenaren ook al iets geschreven aan ons over een incident. ‘De signalen waren heel ernstig.’ Zo schreef zij. Bij navraag bleek het niet mogelijk te zijn om toelichting te krijgen.
Wat merkwaardig. Als het zo ernstig is, moet het dan niet zorgvuldig worden onderzocht?
Waarom gebeurt dat niet? 

Kunt u mij uitleggen waarom het college geruchten voedt en verder geen toelichting wil geven?

We hebben een burgerinitiatief gestart om kinderen en ouders te helpen die volkomen in de steek gelaten waren. Dat hebben we ook nog eens in overleg met u gedaan. U heeft vervolgens het vertrouwen in ons opgezegd en ons gesommeerd om binnen een maand op te stappen en de zorg voor de kinderen aan uw over te dragen zonder dat daar een duidelijk plan voor was. 

Keer op keer wordt stichting Bloemfleur/Acato onwil en onzorgvuldigheid verweten.

Ja, wij zijn diep teleurgesteld en voelen ons bijzonder onheus behandeld, maar wij zullen nooit, maar dan ook nooit iets doen wat het vertrouwen en de veiligheid van ‘onze’ kinderen en hun toekomstige ontwikkeling in gevaar zou brengen.

Wij vragen U dan ook met klem zich te onthouden van uw uitspraken over stichting Bloemfleur/Acato.

En voor wat betreft uw eigen handelen in deze, zien wij het rapport van de Ombudsman met vertrouwen tegemoet.
.


In afwachting van uw reactie,


Mede namens het bestuur van Stichting Bloemfleur
Mw. L. Boot-Ton


vrijdag 7 juni 2019

Huichelaars

Aan de gemeenteraadsleden van de coalitie

VVD, CDA, Groen Links, D66, CU/SGP, PvdA

Rotterdam, 7 juni 2019

Gisteren 6 juni heb ik 8 uur lang, gedwongen zwijgend op het smalle bankje van de tribune mogen aanhoren wat een burger u waard is.

Ondanks het feit dat de wethouder volgens u blunder na blunder heeft geslagen en fout na fout maakte, was het volgens u toch prima dat het burgerinitiatief Acato de wacht werd aangezegd.

Het burgerinitiatief Acato heeft namelijk geen kans gezien om binnen drie maanden zonder hulp van de gemeente en zonder geld toe te groeien naar een erkende zorgverlener.

Hoewel u ook vindt dat de wethouder toch inmiddels over heel wat zaken niet echt de waarheid heeft verteld en in haar hoge positie haar werk niet goed blijkt te doen heeft het burgerinitiatief volgens u haar verdiende loon gekregen.

De wethouders wisten elkaar niet eens goed te informeren of Acato nou wel of niet aan de voorwaarden voldeed, maar dit burgerinitiatief moest blijkbaar wel weten waaraan het schortte.

Afgelopen dinsdag bent u op uitnodiging van de wethouder wezen kijken in het schooltje dat door het burgerinitiatief zonder middelen, met helemaal niets, zo mooi is ingericht. Want daar had de wethouder BOOR en Pameijer ingezet en daar hebben deze partijen goede sier zitten maken op ons werk. Ons werk. Dat we met helemaal niets van de grond kregen.

En dat werk pakte de wethouder af en gaf dat samen met een zak geld aan BOOR en Pameijer en de wethouder is trots dat die grote partijen, die grote rijke partijen, die de kinderen afgelopen jaren niks te bieden hadden, nu zo snel de leerrechtpilot hebben in gericht. Op ons werk. Wat knap van die grote partijen!
De wethouder kon ook trots vertellen dat de geldstromen nu gaan samenkomen, zorg en onderwijsgeld, allemaal mooi samen in de leerrechtpilot van BOOR en Pameijer.

Ik heb u ook ontvangen op onze kleine 18 plus locatie. Ik heb u onze kant van het verhaal verteld. Hoe we juist in de steek gelaten zijn door de wethouders. Ik heb u de afspraken laten zien van de gemeente van 25 januari. Het blijkt voor u van nul en generlei waarde te zijn geweest.

Zelfs de toegezegde PGB’s van de kinderen heeft dit burgerinitiatief nog niet gekregen. De leraren en begeleiders hebben we nog niet kunnen betalen. Maar deze gegunde partijen krijgen hun geld, daar kunnen we op rekenen!

En u vond dat ook knap van de wethouder. Dat ze het werk van een burger afpakt en aan de gegunde partijen geeft. Al ons werk. Uit liefde voor de kinderen, met helemaal niets opgebouwd. 

En na die schoffering van de burger vindt u ook nog dat die burger niet in het belang van de kinderen handelt als ze niet netjes haar werk overdraagt.

Er zit hier een verbijsterde burger. Ik denk niet dat u uw taak begrijpt als volksvertegenwoordiger.


Ik groet u niet, ik teken slechts

Sas Boot

woensdag 22 mei 2019

Een school is van de kinderen en hun ouders

Wat hebben we een geweldige club ouders bij Acato. Ik was er vandaag weer zo van ondersteboven. Sinds de wethouder 'out of the blue' het vertrouwen in ons mooie schooltje aan het Goudseplein opzegde, hebben de ouders een niet aflatende en schijnbaar onvermoeibare strijd geleverd.

Er zijn klachten ingediend bij de ombudsman, brieven geschreven aan de gemeenteraad en er is eindeloos gebeld met overheden, deskundigen en kranten en andere media-mensen die hun pleit kunnen steunen.

Het moet allemaal hondsvermoeiend zijn. Al dat gepraat, er worden te nemen acties besproken, afwegingen gemaakt, nog maar eens getelefoneerd en dat moet dan allemaal 's avonds want er moet ook nog brood op de plank komen.

Intussen zitten hun kinderen thuis. Die zijn verdrietig, moeten worden opgevangen, de toekomst is onzeker, wat gaat er gebeuren? Mag ik ooit weer naar school mama? Of erger: Ik wil nu echt nooit meer naar school want het wordt toch weer een teleurstelling.
Hoe doe je dat allemaal als ouder?

Vandaag werd in de commissie zorg, onderwijs, cultuur en sport het debacle van vorige week behandeld.
Vorige week beloofde de directeur welzijn en zorg in een vergadering die werd voorgezeten door de ombudsman, aan de bijna voltallige club Acato-ouders, dat hun kinderen de volgende maandag weer naar school zouden kunnen.
Tijdens deze drie uur durende vergadering konden de ouders vertellen hoe ze zich niet gehoord voelden en niet serieus genomen.
De gemeente was onder de indruk en kwam over de brug. Ze zouden in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid met Acato de kar gaan trekken.
De opluchting bij de ouders was groot.

Maar de wethouder zag de volgende dag de afspraken en gooide ze direct in de prullenmand. Zonder enige compassie voor de ouders en hun zorgen.

En weer trokken de ouders hun rug recht en klommen weer in de pen en spraken met raadsleden en en en.

Het resultaat was deze vergadering in de commissie ZOCS waarbij zelfs de ombudsman werd uitgenodigd.
Vandaag sprak een moeder tijdens de commissievergadering. Ze vertelde met niet mis te verstane woorden, wat ze vond van deze laatste respectloze actie van de wethouder jeugd.

Ze zei: "De gemeente kan Acato niet zomaar vervangen. Wij ouders zijn met z'n allen Acato!"

Ik was trots. Niet vanwege het schooltje per se. Maar omdat ik een van de ouders ben.


(Zie link: ZOCS voor de vergadering)



dinsdag 14 mei 2019

Scholen zullen nooit naar ouders luisteren

Toen mijn kinderen klein waren en ik moest vechten om ze binnen de muren  van een school te houden, werden ouders geacht de wet te handhaven. De school van mijn kind hield zich op geen enkele moment aan de afspraken maar streek wel het rugzakgeld op. Ze weigerden zelfs om het verplichte Individuele Handelingsplan te maken.
Dat had voor de school geen consequenties. De school kreeg geen boete of zo. En hoefde ook het geld van de Rugzak niet terug te betalen, ondanks het feit dat het niet was gebruikt om mijn kind te helpen.
Ik schakelde een onderwijsconsulent in die de school op haar verplichtingen moest wijzen. Deze onderwijsconsulent deed daar vier maanden over omdat hij de school niet tegen de haren in wilde strijken want: "dan zijn we nog verder van huis". Hij ging voorzichtig met ze praten.

Afgelopen weekend werd er verslag gedaan bij Een Vandaag van een gezin op Texel dat van de minister het advies kreeg om naar de rechter te stappen omdat de school van hun kind, de wet overtreedt.

Ouders moeten ook nu nog steeds de wet handhaven voor de overheid. En dan denkt de overheid ook nog dat scholen geïnteresseerd zijn in de adviezen van ouders.

Voor scholen geldt nog steeds dat het de schuld van de ouders is dat kinderen thuis zitten. Ouders houden volgens de scholen hun kinderen thuis. Het kan natuurlijk nooit aan de school liggen!

In Rotterdam hebben we, ondanks de wet Passend Onderwijs, een systeem dat selecteert aan de poort. Dat mag niet volgens Passend Onderwijs, maar zelfs als het brutaal in een plaatsingswijzer wordt gezet: "Ga zelf maar leuren met je kind als er wat mee is" is er geen overheid, geen inspecteur, helemaal niemand, die daar iets aan verandert.
Intussen worden kinderen en ouders door het Openbaar Speciaal Onderwijs de deur gewezen. Dat weet ik zeker dat dit gebeurt want die ouders bellen mij.
Openbaar Onderwijs van Rotterdam kan zich dat permitteren omdat ze weten dat ouders niet in staat zijn om de wet te handhaven.
Dat is ons -ouders- niet meer gelukt sinds het bestuur van scholen dertig, veertig jaar geleden van ons is afgepakt en aan kille managers is gegeven.

Het mag onbegrijpelijk heten dat het onderwijs voor kinderen met een afwijkende ontwikkeling afhankelijk wordt gemaakt van de bereidheid van scholen om naar ouders te luisteren.

Onze wethouder is niet eens geïnteresseerd in de mening van de ouders! Wij en vooral onze kinderen zijn nog steeds hartstikke kansloos.


maandag 13 mei 2019

Waarde

Afgelopen week zaten er negen of tien mensen van Pameijer en Mee en weet ik veel welke organisatie in ons schooltje.
Ook vandaag is de bezettingsmacht weer de school ingetrokken voor een dagje duimendraaien.

Deze mensen zitten daar om de wethouder een plezier te doen en ze zitten gemeenschapsgeld op te maken. De wethouder heeft geheel in haar eentje besloten wat goed is voor de kinderen en ondanks dat de ouders luid en duidelijk geroepen hebben dat ze toch echt graag zelf gehoord willen worden, weet de wethouder heel zeker dat wat zij bedacht heeft, heus veel beter is voor de kinderen.

De kinderen zitten dus thuis. Dat vindt de wethouder niet erg. Als de ouders er geen gebruik van willen maken, van haar prachtige idee dan moeten ze dat zelf weten.

Aan de raad heeft ze uitgelegd dat ze in goed overleg met de ouders het maatwerk heeft ingericht. Hoe ze dat dan heeft gedaan legt ze niet uit, maar vermoedelijk heeft ze telepathische gaven, want de ouders zijn niet gehoord.

En toen ze eindelijk wel gehoord werden, afgelopen dinsdag, was de wethouder zeer ontstemd over de wensen van de ouders en ze tikte ook nog eens haar hoogste ambtenaar stevig op de vingers.
Foei! Meedenken met de ouders!

Vandaag zaten weer negen of tien mensen in een verder lege school -zoals een leerling het noemt: koffie te drinken en koekjes te eten. Die kosten zo'n 15.000 euro per week!
Het is wat. Wij moesten het doen met 25.000 euro voor 4 maanden! Voor 16 weken dus. Dat is 1/10 van wat de gemeente nu uitgeeft! Toen we om meer geld vroegen zei de teamleider van de gemeente: "moet er nou weer geld bij!?"

Vandaag hebben onze leerkrachten, geheel vrijwillig, een dagje door gebracht met de kinderen op de andere lokatie (want die heeft geen leerlingen op maandag). Het was een waardevolle dag. Daar kan geen 15.000 euro tegenop!!




dinsdag 7 mei 2019

Veiligheid en fatsoen

Gisteren trok de bezettingsmacht de school in. Een hele club onbekende mensen namen plaats op onze stoelen en liepen de hele dag vrijelijk door het gebouw. Overal waren ze.

Ik weet dit omdat we een bewakingscamera hebben. Deze bewakingscamera staat aan als we er zelf niet zijn. Deze week dus. De school staat immers vol spullen. Spullen van Stichting Bloemfleur, maar ook spullen van de kinderen en spullen van de leerkrachten. De camera staat aan voor de veiligheid van die spullen. Stichting Bloemfleur voelt zich namelijk verantwoordelijk als mensen hun eigendommen in ons schoolgebouw achterlaten. En ook de eigendommen van Stichting Bloemfleur verdienen bewaking.

Maandagmorgen om even over acht kwam er een mevrouw binnen die onmiddellijk de posters met ons gedachtegoed van de muur trok en in het proces verscheurde. Dat lijkt mij vernieling van andermans eigendommen. Bovendien getuigt het niet van enige interesse voor de inzet van Acato. Integendeel.

Maar misschien vindt de gemeente het toch niet zo interessant wat Acato voor de kinderen betekend heeft. Ze hebben er bij de gemeente afgelopen jaar trouwens ook nooit enige interesse in getoond.

Bovendien neemt de gemeente het niet zo nauw met andermans eigendommen. Voor ons gelden regels, voor de gemeente niet.

De gemeente mag gewoon een heel leger wildvreemde mensen de school insturen die dan vervolgens vrijelijk kunnen neuzen in onze spulletjes; in de getuigenissen van al die weken dat de mensen van Acato liefdevol voor deze kinderen hebben gezorgd. In de boeken en schriften van de kinderen.

Wie zijn die mensen? Wie geeft ze dit recht?

De wetten voor de privacy gelden blijkbaar niet voor onze overheid.
De gemeente heeft de sleutel. De gemeente wikt en beschikt.

Ik heb maar weer een klacht ingediend bij de ombudsman.


zondag 5 mei 2019

Handelswaarde

Laat ik u ook eens inwijden in de handelswaarde van de kinderen.

Acato ontving afgelopen jaar voor ieder kind 236 euro per week. Dat is het informele PGB- tarief van Rotterdam, als je geen echte Grote Instantie bent zal ik maar zeggen. Die krijgen veel meer.

Een bevoegde leraar/begeleider/pedagoog met (levens) ervaring betalen wij 50 euro per uur op zzp basis.

De kinderen krijgen van ons 24 uur per week lessen, oh nee, dat mogen we niet zo noemen: begeleiding, in groepjes van 4 leerlingen per leraar ... eh sorry: begeleider.

Een groepje van 4 leerlingen kost per week dus: 24 x 50 = 1200,-

16 leerlingen (we hadden wisselend rond de 18 leerlingen) kosten per week: 4800 euro 

18 leerlingen brengen aan inkomsten: 18 x 236 euro = 4248,-

Oh, dat kan dus niet. Maar niet getreurd, we hebben schoolvakanties. De kinderen krijgen het hele jaar PGB:

52 weken x 236 euro = 12.272 euro En dat dan gedeeld door de effectieve schoolweken, zijnde 44 stuks, levert een weekbedrag op van: 279 euro.

18 leerlingen hebben dus een bedrag van 18 x 279 euro per week te besteden aan begeleiding:
5020 euro!

Mooi! Ongeveer 800 euro ruimte voor nog wat assistentes en stagiaires en we kunnen draaien. Veel van onze leerlingen hebben af en toe een leraar, oeps begeleider, voor zichzelf nodig namelijk en bovendien hebben we dus 18 leerlingen en geen zestien, dus stagiaires en assistentes zijn geen overbodige luxe.  Maar niet de hele week. Dus dit gaat best.

We hebben computers nodig en tafels en stoelen en andere spullen. Waar kopen we dat dan van?

Daar moeten we dan fondsen voor aanschrijven. En dat is afgelopen jaar ook redelijk gelukt. De prachtige meubels zijn allemaal geschonken door allerlei lieve mensen die ons project een warm hart toedragen.

En de organisatie? De directeur en het bestuur enzo? Dat zijn allemaal vrijwilligers. Geen dure directeuren bij Acato. Zelfs geen administratief medewerker. Het kan er allemaal niet af.

Nu zijn we nog een kleinigheidje vergeten: de huur. Die betaalde de gemeente afgelopen jaar gelukkig. Want die kunnen we dus echt niet betalen. (De afspraak was dat de scholen na dit jaar de huur gezamenlijk op zich zouden nemen.)

Hoe zit dat nou met het Speciaal Onderwijs? Moeten die ook zo sappelen? Nee hoor.
Het Speciaal Onderwijs krijgt per leerling 386 euro per week. Zij stoppen 16 leerlingen in een klas. 
6176 euro opbrengst per leraar. In ons model houdt zo'n school dus, als ze 24 uur per week lessen zouden bieden: 6176 - 1200 = 4976 euro over! Per week! Per Klas!

5000 euro per week per klas voor overhead en andere dingen. Ze hebben natuurlijk wel wat andere kosten. Maar bijvoorbeeld de huur hoeven ze er niet van te betalen. Daar krijgen scholen aparte bekostiging voor.
Scholen krijgen ook nog allerhande subsidies. Afijn het is een feest daar.

Bij BOOR maken ze het helemaal bont. Daar hebben ze amper vakleerkrachten. Het hele onderwijs is er uitbesteed aan Ivio@school. De kinderen zitten achter een computer met een leerkracht in Almere of Groningen die ze zelf moeten mailen als ze een vraag hebben. Een vak kost een paar honderd euro per jaar per kind. Tel uit je winst. 

De kinderen die Acato bezochten zaten jaren thuis. Ze waren echter geen officieel thuiszitters. De scholen hadden ze verstopt, samen met de inspectie en leerplicht. Het geld dat er beschikbaar was voor deze kinderen zwerft ook nog ergens rond. Of het is al uitgegeven aan een leuk scheikunde lokaal. Voor de andere leerlingen, die het wel redden. Of het zit in de reusachtige reservepot.

Waar ik nou heel benieuwd naar ben is hoeveel geld de scholen nu nog extra bedongen hebben bij de gemeente om die kinderen in die 'leerrechtpilot' op te vangen. Naast het 'schoolgeld', betaalt door het Rijk, door ons dus, betaalt de gemeente namelijk ook nog een flink bedrag per leerling aan de Grote Zorginstantie, die de Zorg van het kind gaat verZorgen. Bovendien heb ik via de tamtam begrepen -en dat kan dus een broodje aap verhaal zijn- dat het samenwerkingsverband van Rotterdam, Koers-VO de gemeente om extra geld gevraagd heeft om de kinderen van Acato op te kunnen vangen.

Dat is allemaal ons belasting geld. Wat kost ons, de belastingbetalers, dat nu allemaal extra? Daar ben ik zo benieuwd naar. Ik wed dat er straks vrolijk tussen de 400 en 500 euro of meer per kind per week wordt opgehoest. En hoeveel uren aandacht krijgen deze kinderen, de kinderen in de leerrechtpilot, straks dan werkelijk?

Ik kan u in ieder geval nu vast op een briefje geven dat, ondanks onze gezamenlijke diepte investering in deze leerrechtpilot, straks precies dezelfde kinderen thuis zullen zitten als voorheen. Ze zullen dan nog moeilijker terug te vinden zijn. Want in het verstoppen worden de scholen en hun vriendjes alleen maar vindingrijker.

Deze Beestachtige Bezetting van ons schooltje kost de gemeente in ieder geval alvast een enorme extra bak met geld. Er zijn overal mensen vandaan getrommeld om ons uit te wissen. Een paar weekjes voor de Grote Vakantie, gaat er nog even duizenden euro's gemeenschapsgeld doorheen om ons te laten verdwijnen. Acato, met afstand de goedkoopste en meest liefdevolle oplossing voor de kinderen, voor een peperdure, liefdeloze, maar o zo lucratieve deal voor de Grote Instanties.