Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

donderdag 29 november 2018

Deel 12. Na de brief van de wethouder. 18 juli 2018

De brief van de wethouder (die ik gisteren plaatste) brengt mij helemaal van de kaart. Ik ben er drie dagen ziek van. Ik voel me dom en naïef. Waar bemoei ik mij mee? Waarom maak ik mij hier druk om? Waarom zit ik dit te doen met al die kinderen die eigenlijk op een school thuishoren?

“Ik adviseer u om afspraken te maken met de scholen en schoolbesturen waar de jeugdigen van Acato ingeschreven staan.” 

Ik adviseer u? Wie ben ik nu ineens volgens de wethouder?

Meer dan een half jaar geleden nam Stichting Bloemfleur kinderen op, die thuis zaten en niet naar school konden. Sommigen zaten al meer dan een jaar thuis. De Gemeente honoreerde deze actie door PGB’s te verstrekken. De kinderen knapten op bij Acato. Ze zaten eindelijk niet meer thuis. Eindelijk was er iemand die zich om hen bekommert.
Ouders kregen weer hoop, zagen weer een vrolijk kind thuis.

De splinternieuwe wethouder zet nu de PGB’s stop, zonder dat er een alternatief voor is. Is de wethouder dan helemaal niet begaan met deze kinderen? Lopen de kinderen dan geen risico? Dit zijn hele kwetsbare kinderen met autisme en angststoornissen. Hoe kun je als verantwoordelijk gezagsdrager nu zomaar zeggen, zonder dat je eerst de veiligheid van die kinderen waarborgt, terwijl je diezelfde kinderen eerst lekker hebt gemaakt met een oplossing, “we stoppen de financiering?”

“Ga maar met de scholen praten.” 
Met die scholen die deze kinderen jaren thuis hebben laten zitten. Die niet van plan waren om iets voor die kinderen te doen en wel hun schoolgeld incasseerden. Die ervoor zorgden dat leerplicht ze als ziek noteerden. Bij die scholen moet ik nu gaan aankloppen: 
“Hallo geacht Schoolbestuur. Ik ben van een informele dagbesteding en ik heb die leerling in huis die u al een jaar lang links laat liggen. De wethouder vindt eigenlijk dat u moet betalen voor wat wij hier zitten te doen met die leerling van u die u dus niet meer op uw school wilt hebben omdat hij lastig gevonden wordt of misschien een bedreiging vormt voor de schoolresultaten, of omdat de leerling het gewoonweg niet uithield op uw school.”
Wie denkt dat de schoolbesturen op ons zitten te wachten is naïever dan ik.

Maar de kinderen zitten nu bij ons. Al een half jaar. We maken ze dagelijks mee. We zien ze opfleuren. We kennen de verhalen over hun moeilijke tijd op school. Over hun verdriet toen ze thuiszaten. De wanhoop en de angst. “Hoe kan ik ooit wat worden in de wereld. Ik hoor nergens bij. Niemand wil mij.”
En ineens wordt je dan weer ergens warm opgevangen. Ineens mag je er weer zijn. Mag je weer elke dag gewoon van huis naar school, net als de andere kinderen in de straat.

Ik kan dit niet meer stoppen. Ik kan niet zeggen deze kinderen: “Sorrie jongens, de wethouder heeft er geen zin meer in. Doei.”
Ik verdom het om ze in de steek te laten.

woensdag 28 november 2018

Deel 11 Het antwoord van de wethouder. 18 juli 2018

Deel 10 De Wethouder. 2 juli 2018

Aan de heer S. de Langen
Wethouder onderwijs, jeugd en zorg

Rotterdam, 2 juli 2018

Betreft: onderwijs- en begeleidingsproject voor thuiszitters met autisme SPOED!!!
Geachte heer de Langen,

Vandaag is het team van Acato niet bij de actie in Den Haag hoe graag we dat zouden willen. Maar wij kunnen niet weg want wij geven les aan thuiszitters!

We hebben echter wel dringend uw hulp nodig

Tot mijn spijt moet ik erbij zeggen dat enige spoed geboden is. 

Wat is er –samengevat- aan de hand:

Stichting Bloemfleur wil heel graag onderwijs en begeleiding bieden aan 23 ‘thuiszitters’ maar vanwege de vertraging bij de PGB-aanvragen kan de Stichting niet beschikken over voldoende financiën om een huurcontract voor huisvesting te kunnen sluiten. Het hele project dreigt nu in duigen te vallen.

Sinds vier jaar houden we ons bij Stichting Bloemfleur bezig met dagbesteding en onderwijs aan jongeren met autisme. Het betrof de eerste drie jaar (18+) jongeren die op school waren uitgevallen en nergens anders terecht konden.

Sinds november melden zich leerplichtige leerlingen aan, die al lange tijd thuis zitten. We geven deze leerlingen een veilige plek, de mogelijkheid onderwijs te volgen en zich creatief te ontwikkelen op allerlei gebied.

Vanwege het aantal aanmeldingen moeten we ruimte erbij huren. En dat blijkt een probleem.

Wat is er wel gelukt:

·     Er is een warm contact met de gemeente. Rxxx de Hxxx heeft ervoor gezorgd dat er een afspraak is met leerplicht zodat dit project een kans krijgt.

·     Er is een afspraak in de maak met de Passercolleges. Die scholen gaan mee betalen aan het project en er zal een warme samenwerking zijn op onderwijskundig gebied.

·     Er is een mooie ruimte gevonden. De ruimte is van SOR. SOR heeft zich maatschappelijk betrokken getoond door flink te zakken in de huurprijs. (plm € xx/m2)


Maar nu moeten we het huurcontract sluiten. Zodra de ruimte er is kunnen de ouders van de kinderen de PGB’s gaan aanvragen. Ervaring leert dat het soms 4 maanden duurt eer de PGB’s daadwerkelijk op de rekening van Stichting Bloemfleur staan.

Ruth de Hoog ziet geen mogelijkheid de huur voor te financieren binnen de kaders van haar afdeling.

Ik verzoek u bij deze vriendelijk om uw interventie.
Het zou werkelijk vreselijk zijn als we de ouders nu alsnog moeten teleurstellen.Hoogachtend,
namens het team van Acato,
mw. L. Boot-Ton

dinsdag 27 november 2018

Deel 9 Bestuur Stichting Bloemfleur mailt Koers-VO. 4 juli 2018

Van:Leonie Mundt  voorzitter Stichting Bloemfleur
Verzonden:maandag 2 juli 2018 15:53
Aan: De Directrice Passercolleges Boor
CC:
Onderwerp:Acato, afspraak Koers-VO

Geachte mevrouw De Directrice,

Wij hebben niet eerder contact gehad maar ik ben de voorzitter van de Stichting Bloemfleur waaronder Acato valt.

Ik heb begrepen dat op zeer korte termijn een overleg zal plaatsvinden met u als vertegenwoordiger van BOOR (passercolleges) en met Koers-VO. Doel is om een convenant te sluiten zodat Acato dagbesteding en passend onderwijs kan aanbieden aan thuiszittende, leerplichtige kinderen die ingeschreven staan op een school voor speciaal onderwijs in Rotterdam.

In verband met mijn agenda en de aankomende vakantieperiode zou ik heel graag vernemen wanneer dit overleg kan plaatsvinden. Indien dat praktisch is kan ik mijn secretariaat ook vragen om de afspraak in te plannen als u mij de namen doorgeeft van de personen die bij het overleg aanwezig zullen zijn.

Namens de Stichting Bloemfleur zullen S (inhoud onderwijs) en  L (boekhouding en ICT) ook aanwezig zijn.

Ik hoor graag.


Met vriendelijke groet,

Leonie Mundt
Advocaat

Er komt geen antwoord van Koers-Vo. Wel van de Directrice van de Passercolleges, die slechts in cc stond.

Van: De Directrice Passercolleges Boor
Antw.: Acato, afspraak Koers-VO
Datum: 4 juli 2018 om 09:08:41 CEST
Aan: Leonie Mundt voorzitter bestuur Stichting Bloemfleur
Kopie: Directeur Innovatie

Geachte mevrouw, cc Sas Boot en Directeur Innovatie Koers-VO

Ik reageer alvast kort op uw email op een ander moment wil ik u uitnodigen voor een afspraak. 

Het klopt dat ik in gesprek ben met Sas Boot over leerlingen van stichting Boor. Omdat we te maken hebben met een niet regulier aanbod vanuit het onderwijs heb ik meerdere partijen gesproken en gevraagd om hun medewerking. Van Sas Boot heb ik vernomen dat de urgentie bij jullie om zaken te regelen groot is. Ik heb hier uiteraard begrip voor maar heb zelf nog enkele stappen te nemen in het proces om zaken te kunnen regelen, en vooral goed te kunnen duiden om misverstanden te voorkomen en de verwachtingen te managen. 

Uw mail naar mij en Koers VO komt daarom wel wat 'rauw op mijn dak'  binnen en de duiding die u aangeeft in uw mail is niet een gezamenlijke. Ik verzoek u om de regie bij mij te laten en dat we via de voor onderwijs van belang zijnde procedures te volgen. 

Het staat u uiteraard vrij om zelf acties te ondernemen, maar dan hecht ik er waarde aan om Boor in relatie tot (en) Koers VO niet als zodanig te benoemen om misverstanden en een verkeerde duiding te voorkomen. 

Ik stel voor dat we een afspraak plannen, Boor en Acato, en we daarna pas afspraken op papier gaan toevertrouwen. 

Met vriendelijke groet,

O

maandag 26 november 2018

Deel 8. Directeur Innovatie. 2 juni 2018

 Van: Directeur innovatie Koers-VO
Onderwerp: vraag over jongeren bij acato
Datum: 2 juni 2018 om 09:55:26 CEST
Aan: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: ambtenaar
Beste Sas,
Eerder hebben we gesproken over je vraag m.b.t. mogelijkheden voor onderwijs op Acato.
Ik wil je informeren over de stand van zaken m.b.t. de recente ontwikkelingen binnen Koers VO.
Ons nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 is inmiddels vastgesteld. Hierin is leerrecht als grondslag opgenomen. De ondersteuningsplanraad heeft overigens ingestemd met dit plan. We willen veel, maar niet alles kan onmiddellijk. Na de zomervakantie starten we met het uitwerken van kaders als aanloop naar de start van pilots. Achter de schermen zijn we bezig met het slechten van hindernissen die er nu soms zijn. We trekken daarin goed op met de gemeente Rotterdam en PPO. Ook op G4 niveau zijn er de nodige inspanningen.
Onderwijs wordt gegeven door scholen die de leerlingen hebben ingeschreven en daarmee zorgplichtig zijn.
Tijdens ons laatste overleg heb je aangegeven dat er een aantal jongeren zijn die nog verbonden zijn aan een school, maar alleen naar Acato komen en niet op school. Ik ben op zoek naar de feitelijke situatie van dit moment. Ik wil daarover ook in gesprek met de betreffende scholen.
Ik heb daarom een vraag aan je.
Heb je voor mij een lijst zonder de namen van de jongeren, die nu bij Acato komen, met daarop de school van inschrijving en de woonplaats van de jongere?
Ik kan dan met deze gegevens intern verder.
Met vriendelijke groet,
directeur innovatie
Ter info: er zijn binnen Koers VO  op voorbeelden waarbij scholen een hele mooie invulling geven aan de zorgplicht om ook jongeren die bijv vanwege belastbaarheid (tijdelijk) niet naar school kunnen toch verder te helpen in hun ontwikkeling. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarbij dat (nog) niet lukt.

Kanttekening bij deze email: Ik heb niet gesproken over leerlingen die ingeschreven staan op een school en nu bij ons zitten. Ik heb, zes maanden geleden!!, melding gedaan van leerlingen die al twee jaar thuis zaten en die nu eindelijk, dankzij Acato, weer ergens komen en wat leren. 

zondag 25 november 2018

Deel 7. De huisvesting. januari – juni 2018.

Vanaf het moment dat de eerste moeders belden realiseer ik mij dat ons kleine optrekje aan de Goudse Rijweg spoedig vol zal zijn.

De Goudse Rijweg huren we tegen een maatschappelijk tarief. Zelfs dat is nog te veel voor het toch ook wel zeer gezellige pandje. Er is geen warm water en de verwarming laat het om de haverklap afweten. In de winter zitten we vaak te klapperen van de kou en zitten de leerlingen gewikkeld in dekentjes achter hun bureaus. Als ik nou het woord lessenaar gebruik in plaats van bureau, is het net de Christmas Carol. En daar lijkt het ook af en toe op.

Omdat Acato een informele dagbesteding heet te zijn, zijn de PGB’s lager. Het kan allemaal net; één begeleider op vier leerlingen en de huur. De computers konden we dankzij fondsenverstrekkers aanschaffen. De vrijwilligers zorgen voor de rest: de tuin, kookles, extra begeleiding bij de naailes, hand en spandiensten en de administratie. Het gaat schoon op, de budgetten die we krijgen. (Onthoud deze passage alstublieft. Het is belangrijk voor later in het verhaal, de volgende delen bedoel ik).

Kortom: bij Stichting Bloemfleur wordt er niet gespaard. Er blijft geen geld op de plank liggen. Mijn grootste probleem is dan ook: als ik een tweede onderkomen vind, dan kan ik het niet financieren. Er zal een borg van een paar maanden moeten worden opgehoest en zo goedkoop als we nu zitten vinden we nooit meer. Bovendien zal het nieuwe onderkomen toch wat groter moeten zijn dan wat we nu hebben. De Goudse Rijweg is met 12 leerlingen al vol.

Met de Gemeente kom ik onmiddellijk in een spraakverwarring terecht op het moment dat ik hun hulp inroep.
Zoals eerder beschreven vond de Gemeente dat we eerst een school moesten vinden waarmee we gingen samenwerken voordat ze gingen helpen met de huisvesting. Ik wil echter niet letterlijk bij een school intrekken om voor de hand liggende reden. We willen alleen samenwerking.
Er staan wat schoolgebouwen leeg maar die mag ik niet huren omdat we geen school zijn. Ik vind een mooie kantoorruimte die heel geschikt is maar dat vindt de gemeente geen goed idee want er staan zoveel schoolgebouwen leeg.

Ik heb 10 leerplichtige leerlingen op de Goudse Rijweg en een kleine wachtlijst. We worden wekelijks gebeld door begeleiders en ouders die een oplossing zoeken voor een kind. Waar moeten we in vredesnaam heen?


Van: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 13:09:41
Aan: De Directrice
CC: 3 ambtenaren, een onderwijsconsulent en een leraar van Acato
Onderwerp: Thuiszittende passerleerlingen

Beste O,

Deze week zou ik iets van je horen?

Bij mij op bezoek is nu xxxx, onderwijs consulent en wil een oplossing voor een van zijn zorgleerlingen die een leerling is van Passer Overschie.

Kunnen we al wat zeggen? xxx wil graag een overleg en een oplossing voor zijn leerling. Graag samen met Acato, Passer, de ouders en jouw persoon.

Ik wil ook graag een oplossing voor de rest van de leerlingen.

Hoor graag!

Hartelijke groet,

Sas

Van: de Directrice
Onderwerp: Antw.: Thuiszittende passerleerlingen
Datum: 1 juni 2018 om 14:20:20 CEST
Aan: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: ambtenaar


Dag Sas, cc allen 

Ik zie dat je een gerichte vraag aan mij naar velen hebt gemaild, dit vind ik wat ongemakkelijk omdat ik niet iedereen in deze mailwisseling ken. xx en xx natuurlijk wel. 

Ik voer geen gesprekken m.b.t. leerlingen, dat doet de teamleider en/of directeur van de school.  Ik heb je toegezegd mee te willen denken in de zoektocht naar oplossingen omdat ik denk dat het aanbod van Acato aansluit bij de vraag van sommige leerlingen.  Ik kan niet zoveel met de tijdsdruk die je oplegt wanneer het een individuele casus betreft.

Bij je opsomming van gesprekspartners m.b.t. die ene lln van het Passer mis ik de samenwerkingsverbanden ppo en/of koers vo afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Met name zij zijn van belang om tot een sluitende oplossing te komen. Ik zou overigens in deze ook G S van de taskforce (indien het om een R'damse lln gaat) betrekken. 

In deze specifieke kwestie kan ik je faciliteren door een gesprek met de genoemde personen te arrangeren. Ik zal de school vragen om dit op korte termijn te organiseren.

mvg O


Dit is een heel ander geluid ineens. Ik dacht dat we een samenwerking zouden krijgen en dat O dat zou gaan regelen en met Koers-VO zou gaan praten -het is inmiddels juni- die nota bene bij hun in het gebouw bivakkeert! Wat is er ineens zo moeilijk?
Het is haar leerling. Sinds wanneer is die leerling mijn verantwoordelijkheid? Ik voel die verantwoordelijkheid heel nadrukkelijk maar niet uit oogpunt van mijn professie. Niet omdat het mijn baan is. Dat is het namelijk niet. Ik voel mij verantwoordelijk uit compassie. 
Het is nadrukkelijk wel de baan van mevrouw de Directrice en nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid. 

Deel 6. Ziekgemelde kinderen. Mei 2018

Joop, uit mijn stukje van gisteren, blijkt twee jaar thuis te zitten. De ouders zijn al even zo lang bezig om bij leerplicht, het samenwerkingsverband en school hier aandacht voor te krijgen. Het zijn vechtende ouders. Ouders die niet opgeven en de situatie niet accepteren. Leerplicht kan echter alleen melden dat hun kind is ziekgemeld. 

Twee jaar ziekgemeld. 
Dit is de nieuwe geheime code voor kinderen waar niemand een oplossing voor weet. Vroeger was het artikel 5a: De school verklaarde zich handelingsverlegen waarmee de ouders dan een onderwijsvrijstelling op grond van dat artikel konden aanvragen, om te voorkomen dat ze door leerplicht voor de rechter werden gesleept. Artikel 5a was het antwoord van de scholen op de invoering van Passend Onderwijs in 2014. Handelingsverlegen was een ‘verlegenheidsdiagnose’, vaak ingezet vanwege compassie met de situatie en het gebrek aan oplossingen.
Het ging natuurlijk in de gaten lopen. In Rotterdam verdrievoudigde het aantal artikel 5a kinderen in nog geen drie jaar tijd naar over de driehonderd!

In plaats van te kijken naar de onderliggende oorzaak hiervan, namelijk dat het systeem op scholen en vooral de wetten en eisen van het onderwijs, voor sommige kinderen eenvoudigweg niet passend te maken is, ging de overheid op welhaast kinderlijke wijze het aanvragen van onderwijsvrijstelling ontmoedigen. De voormalige Kinderombudsman, Marc Dullaert, werd belast met de uitvoering hiervan. De grote Gemeenten tekenden in juni 2016 onder zijn directie een convenant: het Thuiszitterspact: 

1.           Wij verbinden ons aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. 

Staatssecretaris Dekker zette er trots zijn handtekening onder.
Het is de moeite waard om dit pact eens door te lezen. Vooral als ouder van een thuiszittend kind dat is ‘ziekgemeld’. U kunt kiezen tussen smadelijk lachen en wanhopig huilen.

Van: Acato <acatorotterdam@gmail.com>
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 16:18:45
Aan: de Directrice van de Passercolleges
Onderwerp: is er al wat bekend?

Beste O,

Heb je al concretere ideeën hoe we met elkaar gaan samenwerken voor wat betreft de leerlingen van de Passercolleges?


met vriendelijke groet,

Sas Boot

Stichting Bloemfleur
Postadres:
Veerkade 15
3016DE Rotterdam

Van:de Directrice van de Passercolleges
Onderwerp: Antw.: is er al wat bekend?
Datum: 17 mei 2018 om 08:00:25 CEST

Dag Sas,
neen ik ben er nog mee bezig. ik hoop Koersvo einde van deze maand te spreken. ik laat je weten zodra ik meer weet.

mvg O

zaterdag 24 november 2018

Deel 5. Openbaar onderwijs Rotterdam, Boor. maart - april 2018

Van: Bovenschoolse directeur SO/SVO stichting Boor
Onderwerp: aanmelding nieuwe leerling
Datum: 21 maart 2018 om 11:15:05 CET
Aan: "acatorotterdam@gmail.com" <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: xxxx


Geachte mevrouw Boot,

Mijn naam is xxxx, bovenschoolsdirecteur SO/VSO bij stichting Boor.
Wij zijn samen met mevrouw xxxx, in cc, bezig met het zoeken naar een dagbesteding en onderwijsplek voor haar zoon Joop. Met instemming van mevrouw xxxx zoek ik contact met uw organisatie.

De voorbeelden die op uw website staan vermeld lijkt erg op de zoektocht die mevrouw xxxx ondervindt naar een juiste plek voor haar zoon. 

De vraag is daarom wat nodig is om een gesprek te hebben met uw organisatie? Ik heb een aantal dagen geleden ingesproken op jullie voicemail, zou u contact willen opnemen met mevrouw xxxx om een aanmelding van haar zoon te bespreken?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
mvg xxxx
Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting BoorVan: Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting Boor
Onderwerp: aanmelding leerlingen Passer College
Datum: 21 maart 2018 om 15:22:56 CET
Aan: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: 4 medewerkers van stichting Boor


Beste mevrouw Boot,

Fijn dat u snel heeft gereageerd naar mevrouw xxx. 

Ik was zojuist bij het Passer College en heb van de collega's daar vernomen dat zij soms leerlingen hebben die behoefte hebben aan het aanvullend aanbod dat u bij Acato biedt.
In het verlengde hiervan zou ik graag met u een gesprek willen aangaan over dit aanbod en of wij hierin nader zouden kunnen samenwerken. Ik verneem graag hoe u hierin staat en of u behoefte heeft aan een gesprek hierover.

De personen die in de cc staan zijn op verschillende manieren betrokken bij leerlingen die bij Acato zijn aangemeld, ik heb ze niet allemaal gesproken maar neem ze hierin graag mee. 

Uw reactie zie ik graag tegemoet,

met vriendelijke groet,
Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting BoorOp 19 april bezoek ik mevrouw Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting Boor (hierna te noemen: de Directrice). Het is een prettiger gesprek dan met directeur innovatie van Koers-VO. De Directrice is duidelijk begaan met de kinderen die uitvallen van het Speciaal Onderwijs en vindt dat daar zeker iets aan gedaan zou moeten worden.

Mijn plan om een extraneusklas te worden van een school om daar de leerlingen met autisme een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden gecombineerd met creativiteit en begeleiding, vindt ze geen gek idee.

Maar mijn persoon is wel een probleem, legt de Directrice uit. Men heeft wat tegen mij bij Boor. Het zou verstandig zijn als ik iemand anders naar voren schuif voor de gesprekken hierover.

Om dit te begrijpen verwijs ik de lezer graag naar mijn blogs over mijn tijd in de GMR van Boor waarin ik ook al –vruchteloos- streed voor de kinderen met autisme binnen het openbaar onderwijs van Rotterdam. (4 en 9 oktober 2015)

Afijn, ik geef niet gauw op, maar ik ben geen ijdeltuit. Stichting Bloemfleur heeft een driekoppig bestuur en die zijn allemaal hartstikke aardig en beleefd, verzeker ik haar.

Mevrouw de directrice belooft met het bestuur van Boor erover te praten en binnen vier weken erop terug te komen. Ze vindt het een charmant plan.

Ik ben aangenaam verrast. Ik vertel de vriendelijke directeur van die andere school erover, die directeur die zich had teruggetrokken omdat Koers-VO zo onwillig was. Ze roept gelijk dat dit misschien wel een beter plan is, want de Passercolleges, het speciaal onderwijs van Boor, zijn juist bedoeld voor leerlingen met autisme. Dat is misschien een veel betere constructie.
En bovendien, bedenk ik mij, zit Boor gezellig met Koers-Vo in één pand. Wat kan er mis gaan? 

Wat de lezer nu verder, voor de rest van het verhaal, wel moet proberen te onthouden is dat mevrouw de Directrice contact opnam met mij omdat ze thuiszitters heeft en Acato als een mogelijke oplossing daarvoor ziet.