Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 1 december 2018

Deel 15. Voorbereidingen op het gesprek met de gemeente. 26 juli 2018

Van:  ambtenaar R.
Verzonden: 26 juli 2018 10:09
Aan:De Directrice
Cc: 2 ambtenaren
Onderwerp: RE: concept onderbouwing locatie Goudseplein 248 arrangement ism Acato plus begroting acato

Dag O,

Zou je dinsdag 31 juli om 10:30 kunnen?

Over de onderbouwing:
Er zijn een aantal punten die missen:
  • o    Een formele bevestiging van KoersVO, dat zij dit aanbod financieren. Aangezien er ook kinderen uit het SO komen is er ook een bevestiging nodig vanuit PPO.
  • o    Een onderbouwing waaruit blijkt, dat het gebruik van dit aanbod en de inzet daarvan is afgestemd met (in ieder geval) Horizon en Yulius. Dus dat zij daadwerkelijk gebruik willen en gaan maken van Acato op deze locatie.

o    Er staat nog steeds een 5 + 5 jaar optie in de onderbouwing voor de huisvesting. Jij gaf aan, dat je voor 5 jaar wil vastleggen. Ook hierbij missen een aantal zaken:
  • §    Onderbouwing dat dit aanbod daadwerkelijk 5 jaar in volle bezetting benut gaat worden.
  • §    Een formele bevestiging van KoersVO en PPO, dat zij deze onderbouwing onderschrijven.

·     De begroting van Acato zegt, dat de kosten xxx euro zijn inclusief huur. Als baten noemen zij xxx euro. Dat lijkt dus dekkend. Waar zit het gat en waarom moet de gemeente Rotterdam dit vanuit onderwijshuisvesting financieren. Op basis van leerlingaantallen wordt er namelijk al huisvesting beschikbaar gesteld voor deze leerlingen.
·    De onderbouwing waarom er geen leegstand ingezet kan worden is ok, maar kan krachtiger. Bijvoorbeeld een uitleg waarom het functioneren in een schoolomgeving (momenteel) te traumatisch is voor deze leerlingen.

Zoals gezegd, is er in principe geen ruimte om huisvesting toe te kennen. Daarom moet er een hele goede onderbouwing liggen waarom er afgeweken moet worden van de verordeling ed. Vandaar de punten hierboven. Lukt het jou om dit helder te maken voor dinsdag (als je dan kunt)?

Ik zet C (ambtenaar) in de cc., zodat ze eventueel nog kan aanvullen waar nodig. Daarnaast ter informatie Y (ambtenaar). Zij gaat mij vervangen tijdens mijn verlof na de schoolvakantie. 


Met vriendelijke groet,
Ambtenaar R
Beleidsadviseur
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugd & Onderwijs
Team Voortgezet Onderwijs 

Begin doorgestuurd bericht:

Van: De Directrice
Onderwerp: Gemeente; Voorbereiding afspraak morgen om 10 uur Timmermanshuis
Datum: 30 juli 2018 om 13:44:52 CEST
Aan: 3 ambtenaren
Kopie: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>, Leonie Mundt bestuur Stichting Bloemfleur


Dag R cc Y, C,  extern; Sas Boot en Leonie Mundt

Morgen zullen aanwezig zijn; 
Leonie Mundt en L. van stichting Bloemfleur. en ikzelf ,  so/vso van Boor  
Kun je ons allen aanmelden bij de balie. 

Je gaf aan dat het van belang is om alle feiten op tafel te hebben en de onderbouwing nader te versterken zodat we tot een besluit kunnen komen. Ik ga daarom nader in op het huurcontract en redenen voor afwijking van de verordening. 

Feiten tav het gebouw, 
-Goudseplein die zijn vorige week geleverd, het contract kan afhankelijk van de wensen worden opgesteld. Zodra helder is onder welke voorwaarden C (ambtenaar) er wel iets mee kan zullen wij de de overeenkomst laten aanpassen. twee punten spelen hierbij een rol; aanwijzen alszijnde onderwijshuisvesting en betalen van de huurprijs. 

Afwijken van de verordening is nodig vanwege;
- het speciale programma en pedagogisch klimaat van Acato welke nodig is om lln met ASS problematiek een veilig schoolklimaat te kunnen bieden. Schoolbesturen hebben een dergelijk klimaat niet vanwege de omvang en diversiteit aan lln die niet samengaan met lln met ASS. 
- gebrek aan het totaal dekkend netwerk in Rotterdam voor lln met ASS problematiek en een normale IQ. Schoolbesturen verwijzen deze lln naar zorginstellingen, doordat er onvoldoende samenwerking is tussen zorg en onderwijs vallen deze lln buiten de boot en zitten langdurig thuis. 
-lln met ASS kunnen niet bij het R´damse onderwijs terecht. 
- het betreft 23 lln bij Acato die niet in de leegstand van Boor of andere besturen kan worden opgevangen omdat er geen passende ruimte voor deze doelgroep. 
- deze doelgroep kan vanwege hun sociaal emotionele ontwikkeling niet gecombineerd worden met andere leerlingen zonder ASS problematiek in een schoolse setting.  Wanneer dit wel gebeurd haken zij af en blijven weer thuis. 
- de ruimte aan het Goudseplein is ideaal vanwege de afstand tot de huidige maar te kleine locatie van Acato.  Leerkrachten kunnen makkelijk switchen van locatie wat het lesrooster van leerlingen ten goede komt.
- het niet bieden van huisvesting aan Acato leidt ertoe dat Rotterdam m.i.v. het nieuwe schooljaar 23 lln erbij heeft op de lijst met thuiszitters. Lln voor wie onderwijs mogelijk was geweest indien we met elkaar kiezen voor afwijking van de verordening ten gunste van deze 23 lln.  
  
- van Koers vo heb ik een mail waarin directeur Innovatie aangeeft tv's te zullen verstrekken. Ppo gaf aan eerst met de gemeente te overleggen. Nu dit is gebeurd kan ik Michiel pas na de vakantie weer bereiken. Ik verwacht dat ppo mee zal doen. Ik zou dit niet als breekpunt willen meenemen. Het is voor Acato geen moeite om het aanbod in deze fase alleen voor vso aan te bieden. 

- Horizon en Yulius lukt pas na de zomervakantie. Dit zou ik als rand voorwaarde willen opnemen maar niet als breekpunt in deze fase. 

- de begroting is reeds in je bezit, nadere toelichting volgt morgen. 


mvg O

(noot: namen zijn weggehaald)Geen opmerkingen:

Een reactie posten