Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zondag 2 december 2018

Deel 18. Het mag niet: Kinderen helpen. 3 oktober 2018

Het loopt allemaal anders. Het bestuur van Boor komt terug van vakantie. Ineens komt de aap uit de mouw. Mevrouw De Directrice heeft vrolijk afspraken zitten maken met 4 ambtenaren en het Bestuur van Stichting Bloemfleur, terwijl ze daartoe helemaal niet bevoegd was. 

Het bestuur van Boor vindt het niet nodig om het bestuur van Stichting Bloemfleur te woord te staan. Het bestuur van Boor vergadert wekelijks op afstandelijke hoogte en verzint elke week een nieuw lijstje bezwaren of vragen. De vraag over de brandveiligheid komt wel drie keer langs en kost dus evenzoveel weken. Omdat niemand het huurcontract tekent mogen we het gebouw niet gebruiken. De consequentie is dat de kinderen thuis moeten gaan zitten wachten tot de verantwoordelijken hun afspraken na gaan komen.

>>Ja alles ís klaar. We kunnen beginnen. Jullie hebben je bureau ingericht. Een muurtje geschilderd, je boeken en spulletjes gebracht. En nu moeten we je vertellen: Sorry kinderen, de school die we speciaal voor jullie hebben gemaakt gaat weer dicht.

Zonder dat er nou echt een zinnige reden voor is. Ik weet het: Alle kinderen van Rotterdam zijn al naar school. Ik weet het: we hadden het beloofd. We zijn ook klaar. We zouden kunnen beginnen. Als we mochten.
Maar we mogen nu toch weer niet. Het is onbegrijpelijk en om razend van te worden.  <<

De kinderen zitten 5 weken thuis te wachten. Ik krijg wanhopige moeders aan de telefoon. Hun kinderen zakken weer helemaal in de put.

Omdat Leonie dringende brieven stuurt en met de krant dreigt wordt een oplossing aangedragen. De Gemeente belooft tenslotte om zelf het huurcontract te tekenen, zodat we begin oktober eindelijk kunnen beginnen. 
Boor stuurt een brief waarin ze zich terugtrekken uit de afspraak. Reden: Acato vormt ineens een risico volgens de ‘controler’ van Boor omdat we geen geld op de plank hebben liggen. We hebben niet gespaard van de PGB’s van de kinderen. Dat klopt. Ik heb het eerder uitgelegd: We hebben namelijk alles gebruikt voor hun begeleiding. 
Koers-VO doet een onwillige duit in het zakje. De inspectie vindt het niet goed wat Acato doet. Helaas, het kan niet.
Wat gek? Koers-VO ging toch geld beschikbaar stellen? Dat schreef mevrouw De Directrice toch? Heeft Koers-VO ineens een ander idee nu het bestuur van Boor er weer is?

Er is geen afspraak meer. Na een overleg krijgen we wat voorwaarden toegestuurd van de gemeente (zie hieronder). We zijn een soort loopjongens geworden van de politieke willekeur.

8 oktober beginnen we met lood in de schoenen aan een project wat door de verantwoordelijken bijna agressief wordt gesaboteerd. 

Hieronder het resultaat van het laatste overleg. Er is richting Stichting Bloemfleur en Acato geen enkel vervolg aan gegeven. Onze reactie was niet interessant. Ik kan mij niet voorstellen dat de deelnemers aan dit gesprek erop uit waren om een oplossing voor deze kinderen in te richten.

Ouders worden wijsgemaakt dat Aacto zich aan afspraken te houden heeft. Maar er zijn geen afspraken. Niemand betaalt voor onze inzet. Niemand bekommert zich om ons. 
Hieronder de samenvatting van de laatste bijeenkomst. Mijn commentaar staat ertussen.

Van: ambtenaar J
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 12:09
Aan: Stichting Bloemfleur
CC: advocaat BOOR, directeur onderwijs gemeente, CvB Boor, directeur Innovatie Koers-VO, 2 directies Koers-VO, 6 ambtenaren
Onderwerp: Terugkoppeling van afspraken van gistermiddag

Beste St Bloemfleur,

Bij deze op papier wat we gisteren besproken hebben. Graag horen we de reactie van stichting Bloemfleur.

Voor de goede orde: er was één bestuurslid van Stichting Bloemfleur aanwezig. Het bestuur van Stichting Bloemfleur bestaat uit vrijwilligers die overdag moeten werken. 
Onze reactie op deze samenvatting bleek achteraf niet interessant.


Terugkoppeling
Gisteren om 14.30 uur zaten wij bij elkaar om een oplossing te vinden voor de +- 17 leerlingen die nu bij Stichting Bloemfleur bekend zijn en thuiszitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. In dit overleg hebben wij met elkaar afgesproken dat we zo snel mogelijk tot een duurzaam en passend aanbod voor deze jeugdigen willen komen. Bij deze een kort verslag.

Vorige week woensdag dachten de partijen een oplossing gevonden te hebben via onderwijsmaatwerk. Op donderdag bleek echter dat deze oplossing niet geaccepteerd wordt door de onderwijsinspectie omdat:
-       Goudseplein geen onderwijslocatie is
-       Tlv-middelen niet aan een niet onderwijsinstelling overgemaakt mogen worden

Daarop heeft BOOR Koers VO benaderd om te informeren naar de mogelijkheden van een leerrechtconstructie (waarbij jeugdigen een leerplichtvrijstelling hebben, maar wel ingeschreven worden op een school voor 0 uren onderwijs, zodat er mogelijkheden ontstaan om tot leren en ontwikkelen te komen). Die constructie is echter alleen mogelijk als de leerlingen daadwerkelijk een vrijstelling krijgen / nodig hebben.

Wat wel bijzonder is: een leerling van Yulius zat twee jaar thuis, zonder vrijstelling. Volgens Yulius mocht dat want hij maakte thuis zijn huiswerk: het betrof -volgens Yulius- geoorloofd verzuim.

Een leerling van BOOR zat twee jaar thuis. Ook geen probleem. Hij was ziekgemeld.

Een leerling van Horizon zat anderhalf jaar thuis. Geen vrijstelling. Ouders hoorden nooit wat.

Het probleem ontstaat dus pas als ze geholpen worden door Stichting Bloemfleur. Is dat niet vreemd?

Om voor ieder kind het meest passende aanbod te doen, komen Koers VO, BOOR en de gemeente tot de volgende lijn:
-       De ouders worden door het schoolbestuur waar de leerling ingeschreven staat, zo snel mogelijk benaderd voor een afspraak voor de herijking van het ontwikkelperspectiefplan waarbij niet alleen de onderwijsbehoefte / leerbaarheid en belastbaarheid wordt geïnventariseerd. Bij dit overleg zijn naast de ouders 3 personen aanwezig: iemand vanuit de school, iemand vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs (in geval van Koers de Koersconsulent) en iemand vanuit de zorg (voor jeugdigen woonachtig in Rotterdam is dat de onderwijszorgspecialist van MEE) om de gecombineerde onderwijs en zorgbehoefte te inventariseren.

Heel merkwaardig. Wij worden niet uitgenodigd. Wie gaat beslissen wat er goed is voor het kind? Sommige kinderen zitten al een half jaar bij Acato. En daarvoor zaten ze een jaar of langer thuis.

Een moeder van een van onze leerlingen zal bij zo’n gesprek vijf mensen voor haar neus krijgen die haar dwingen om hem uit te schrijven want hij was 18 jaar geworden. De jongen wil graag zijn school afmaken, bij Acato, maar dat mag niet van de (Boor)school. 

o    De ouders van de BOOR leerlingen zijn daar gistermiddag al over gebeld
De ouders van de yulius / horizonleerlingen zullen waarschijnlijk morgen worden gebeld (directeur innovatie geeft hier uitsluitsel over)

Veel leerlingen moeten nog steeds gebeld worden.

Voor leerlingen waarvan de school niet onder Koers VO valt, neemt directeur innovatie het initiatief om met het desbetreffende samenwerkingsverband te regelen dat die schoolbesturen hetzelfde doen. Het streven is dat deze ouders deze week nog worden gebeld, maar de benodigde afstemming via een ander samenwerkingsverband zou wat vertraging op kunnen leveren.

Dit is niet gebeurd denk ik. Mij is er in ieder geval niets over verteld.

Met bestuurder E. is afgesproken dat Bloemfleur een lijst aanlevert met namen van de leerlingen en naam van de school. Bloemfleur vraagt ouders toestemming om deze gegevens  te delen met Koers VO, een evt. ander betrokken samenwerkingsverband passend onderwijs en de school. 

Dat is wel gebeurd. Ik heb gemakshalve de ouders het directe mailadres gegeven van de directeur innovatie. Ik heb ook een lijst gestuurd.

J (ambtenaar) / B (directeur innovatie) kijken onderling welke contactpersonen uit de andere betrokken woongemeenten betrokken moeten worden om te zorgen dat die gemeenten iemand vanuit CJG/Wijkteam meesturen naar het gesprek met de ouders

Nooit iets over vernomen.

-       Uit de ontwikkelperspectiefplannen blijkt niet alleen wat voor omgeving een leerling nodig heeft om tot leren te komen (o.a. prikkelarm), maar ook of de verwachting is dat de leerling binnen 1 à 2 jaar weer terug kan naar het VSO (al dan niet met behulp van onderwijsmaatwerk of een onderwijszorgarrangement, maar met een volledig onderwijsprogramma en meer dan 50% onderwijstijd) of dat dat niet zo is en ouders dus geadviseerd wordt een leerplichtvrijstelling aan te vragen.

Ik hoop dat ze koffiedik kunnen kijken of een ziener in huis hebben.
50% onderwijstijd: wat verstaat men onder onderwijs? Moet dat wiskunde zijn of valt zangles ook onder onderwijs? En koken? 

-       Wanneer op basis van het ontwikkelperspectiefplan het uitstroomperspectief ‘onderwijs’ is, zal het schoolbestuur een maatwerkaanbod doen aan de ouders en leerling waarbij de leerling (parttime) les krijgt op een locatie met een onderwijsbestemming, door een docent in dienst van een schoolbestuur, met evt. extra begeleiding vanuit onderwijsondersteuning en jeugdhulp (evt. zou Acato op de schoollocatie ambulante ondersteuning kunnen bieden op verzoek van het schoolbestuur). 

Zolang de mening van Stichting Bloemfleur niet interessant is voor de andere partijen kan Acato weinig doen. Acato geeft geen ambulante begeleiding op school. Ik verwijs diegene die werkelijk geïnteresseerd is in ons, graag naar onze website.

Het is ook triest wat hier staat. En heel erg kind-onvriendelijk. Verzonnen door droogstoppels. Als er iets met je is mag je niet meer kiezen. Take it or leave it.


Bij het uitstroomperspectief ‘onderwijs’ is de locatie Goudseplein niet aan de orde omdat de onderwijsinspectie daar niet mee akkoord gaat

Ook al hebben kinderen het daar dus fijn... Als er iets met je is (je zit dus al thuis omdat het op school echt niet gaat) mag je niet ergens voor kiezen. Dan moet je je schikken. Hoezo gelijke rechten voor iedereen?

-       Wanneer op basis van het ontwikkelperspectiefplan het uitstroomperspectief ‘zorg’ is, zullen ouders een beroep doen op een leerplichtvrijstelling in hun woongemeente. 

Toch is dit raar: het uitstroomperspectief moet 'zorg' zijn. Dat begrijp ik niet. Ik zoek nog iemand die dat kan uitleggen. We willen toch juist dat kinderen weer tot leren komen? Daarom richten we toch zoiets in als Acato?

Dan gaat een onafhankelijke arts toetsen of het kind leerbaar en belastbaar is en of het dus een vrijstelling van de leerplicht moet krijgen. Wanneer het kind een vrijstelling van de leerplicht heeft gekregen, kunnen de ouders gebruik maken van:

Een aanbod van dagbehandeling door een pgb aanbieder die aan de jeugdhulpeisen voldoet of een aanbod in natura van een jeugdhulpaanbieder die dagbehandelingsplekken biedt

Ik vraag me af of de mensen die dit opschrijven enig idee hebben waarmee ze bezig zijn. Als een kind niet op school past moet het behandeld worden zodat het daarna wel op school past. Snap ik dit goed?


  • Daarnaast zijn Koers VO , BOOR en de gemeente bereid om voor deze groep leerlingen een zogenoemde leerrechtpilot met de looptijd van 1 schooljaar (2018-2019) vorm te geven waarbij Acato in samenwerking met de schoolbesturen een aanbod biedt op het Goudseplein. De gemeente heeft een goede relatie met SOR en regelt met SOR dat de locatie zes maanden beschikbaar blijft voor de leerrechtpilot. De gemeente stelt daarvoor de financiële middelen beschikbaar.


Zes maanden? Wat bedoelen ze daar nou weer mee? Die goede relatie valt wel mee geloof ik. SOR heeft op het moment dat ik dit schrijf nog helemaal niets van de gemeente gehoord. Ook de huur is niet betaald laat staan een contract ondertekend.


NB; Voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen is het van belang dat in het geval ouders besluiten een beroep te doen op een leerplichtvrijstelling het advies van het samenwerkingsverband en MEE meegestuurd wordt naar de arts. 

Waar is dat advies van Koers-VO, het samenwerkingsverband, op gebaseerd?

De hierboven beschreven werkwijze geldt voor de leerlingen die op dit moment op de lijst van Acato staan. Voordat er eventueel nieuwe instroom plaatsvindt, verzoeken we Acato om met Koers VO / gemeente af te stemmen.

Kinderen mogen namelijk niet voor ons kiezen. Stel je voor! Het is om diep verdrietig van te worden.


Met vriendelijke groet,

Themamanager aansluiting onderwijs - jeugdhulp
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugd

Website www.rotterdam.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten