Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

maandag 3 december 2018

Deel 19. Ultimatum. 3 december 2018

Beste J (afdelingshoofd gemeente) en Y(ambtenaar),

Helaas moeten wij als bestuur van Stichting Bloemfleur vaststellen dat opnieuw afspraken niet worden nagekomen door de Gemeente en Koers Vo en dat wij niet worden geïnformeerd over de gang van zaken. 

Wij hebben ook vernomen dat de verhuurder SOR ondanks alle toezeggingen van de Gemeente nog steeds niet is betaald. Onbegrijpelijk en schandalig. Ik verwijs naar de expliciete toezegging van de Gemeente dat SOR betaald zou worden van 3 oktober 2018, 15:59:

"De gemeente zorgt op dit moment in overleg met SOR dat het Goudsplein beschikbaar blijft voor een leerrechtpilot en betaalt dat"

De gemeente betaalt tot op heden helemaal niets.

Wij gaan op deze manier niet verder met overleg en zullen noodgedwongen stappen moeten nemen om het belang van deze kinderen hoger op de politieke agenda te krijgen.

Wij begrijpen dat er in de week van 26 november een groot overleg is geweest over Acato. Wij zijn niet uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en weten niet wat de uitkomst van dit overleg is geweest.

Op 11 december a.s. staat een bijeenkomst voor ouders van het Passer College gepland waarin zij worden geïnformeerd over de afspraken die zouden zijn gemaakt met Acato over de pilot. Wij weten niet over welke afspraken dat gaat. Kennelijk waren jullie niet van plan om ons bij de voorbereiding daarvan te betrekken. Wij zijn pas uitgenodigd voor een gesprek op 11 december terwijl Josine heeft toegezegd dat wij al in de week van 3 december geïnformeerd zouden worden.

Ik verwijs naar de afspraken die zijn vastgelegd in de e-mail van J(ambtenaar) aan Eric Muller (Stichting Bloemfleur) van 3 oktober jl (12.09).

Wij hebben met elkaar afgesproken dat per leerling wordt gekeken of een leerrecht constructie mogelijk is. De kinderen krijgen dan indien mogelijk een leerrechtvrijstelling en worden ingeschreven op een school voor 0 uren onderwijs.  Alle leerlingen zouden door het bestuur waar ze ingeschreven staan benaderd worden voor een afspraak om het OPP te herijken. Alle ouders zouden in de week van 3 oktober worden benaderd.

Voor zover wij weten is dat niet gebeurd en is slechts een zeer beperkt aantal ouders benaderd. Wij hebben begrepen dat in die gesprekken werd aangegeven dat Acato geen optie was, omdat Acato geen financiële middelen zou hebben. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld en een kip-ei verhaal. De afspraak was dat als het uitstroom perspectief zorg zou zijn, de betreffende leerlingen gebruik zouden kunnen maken van de leerrechtpilot bij Acato en dat daarvoor dan financiële middelen beschikbaar zouden worden gesteld). Wij begrijpen dat deze mogelijkheid met ouders echter niet serieus wordt besproken. 

Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 5 december a.s. wat de stand van zaken is. 

Wij hebben de volgende vragen die wij in ieder geval uiterlijk 5 december a.s. schriftelijk beantwoord willen zien:
  1. Zijn de ouders van alle leerlingen conform afspraak benaderd voor een gesprek voor een herijking van het OPP? Zo niet, waarom niet?
  2. Hoeveel van de leerlingen hebben het uitstroomperspectief zorg en komen voor een leerrechttraject in aanmerking?
  3. Wanneer ontvangt Acato de financiering voor deze kinderen en om welk bedrag per kind gaat het?
  4. Is met ouders die benaderd zijn het uitstroom perspectief zorg en de mogelijkheid voor een leerrecht traject bij Acato besproken?
  5. Wat gaat er gebeuren met de kinderen die ondanks dat ze al geruime tijd thuis zitten het uitsstroomperspectief onderwijs krijgen maar waarvoor binnen het onderwijs geen geschikte plek beschikbaar is (waardoor ze al lang thuis zitten en dus weer thuis zullen komen te zitten)?
  6. Als nog niet voor alle leerlingen duidelijk is wat het uitstroomperspectief is en of zij in aanmerking komen voor een leerrechtpilot, wat gaat de Gemeente dan doen om te zorgen dat Acato na 1 januari a.s. door kan gaan en de kinderen niet weer naar huis gestuurd moeten worden? Gaat de Gemeente een voorschot of andere wijze van financiering verstrekken? Als er geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld dan kan Acato na 1 januari a.s. niet verder.
Indien wij 5 december a.s. geen schriftelijke reactie hebben ontvangen achten wij ons vrij om de stappen te nemen die wij raadzaam vinden. Gezien de financiële situatie van Acato kunnen wij het ons niet veroorloven om daarmee nog langer te wachten. Ik breng in herinnering dat de Gemeente ervoor heeft gekozen om de PGB's van leerlingen stop te zetten zonder dat een oplossing voor deze leerlingen voorhanden was en dat wij sinds mei 2018 al in overleg zijn over een oplossing voor deze leerlingen. Tot op heden hebben het grote aantal gesprekken, de brieven en e-mail wisselingen in de afgelopen 6 maanden voor de leerlingen van Acato nog geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Het kan zo echt niet verder. 

Wij horen graag.

Met vriendelijke groet,


Leonie Mundt
Stichting Bloemfleur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten