Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

woensdag 5 december 2018

Deel 21. Het is voor ons geen Sinterklaas vandaag. 5 december 2018

Het is 5 december vandaag. Het mag dan pakjesavond zijn; het is helaas niet de dag dat kwetsbare kinderen, de onzichtbare thuiszitters van Rotterdam een hand gereikt krijgen van hun overheid. Hieronder de reactie van de gemeente op het ultimatum van ons bestuur.

Maar eerst dit:

Vorige week vertelde een moeder mij dat de school van haar zoon zich aan het indekken is. De jongen zat een jaar op en af thuis. Zij en haar man hadden veelvuldig gevraagd om de inzet van het samenwerkingsverband maar de school zei telkens dat ze het zelf wel konden. Een toelaatbaarheidsverklaring of een arrangement was echt niet nodig. Nu haar zoon bij Acato misschien een plekje vindt, blijkt de school helemaal geen dossier gemaakt te hebben. De verslagen worden nu verzonnen: ‘Wij kunnen er niets aan doen! De ouders werkten niet mee!’ staat erin te lezen. Gelukkig heeft moeder de mails nog. Maar je vraagt je af: waarom gaat dit zo?

Een paar weken geleden kreeg ik de bovenschoolse directeur van Yulius met een collega op bezoek op onze locatie aan het Goudseplein. Ze is de eerste en enige schooldirecteur die de moeite heeft genomen. Ze was aangenaam verrast door wat ze zag.

Zij zei echter: “ Als kinderen thuis zitten zijn ze de verantwoordelijkheid van de ouders. Als ze bij jullie zitten, zijn ze ineens ook weer onze verantwoordelijkheid.”
Ik antwoorde: “Dus is het beter voor jullie als kinderen thuis zitten.”
De bovenschoolse directeur reageerde oprecht geschokt: “Nee, dat bedoel ik niet!”
“Dat kan zijn,” zei ik, “maar dat zeg je wel.”

Volgens mij zijn ze bang. Hoe komt dat toch? Waarom is iedereen zo bang? 

De reactie van de gemeente:

Geachte mevrouw Mundt, beste Leonie,

Na onze laatste gesprekken 2 en 31 oktober zijn we uit elkaar gegaan met de insteek om te komen tot een duurzaam aanbod passend bij ieder kind. Een aantal kinderen zouden in aanmerking kunnen komen tot een leerrechtpilot en bij andere kinderen zou een ingroeiplan “terugkeer onderwijs” moeten worden opgesteld. We hebben hier over afspraken met elkaar gemaakt en wederzijdse acties met elkaar besproken. Het gesprek op 11 december is bedoeld om samen met u, Stichting Bloemfleur de huidige stand van zaken te bespreken en verdere noodzakelijke afspraken en acties te bespreken en in een helder tijdspad te beleggen. De mail die vanuit mevrouw Boot aan ouders verzonden betreuren wij en draagt niet bij tot het komen tot een open gesprek aankomende 11 december en tot het komen van een constructieve oplossing. We zouden het op prijs stellen als u afstand neemt van de daarin gedane uitspraken richting ouders.

Uw opmerking over de huur is direct opgepakt en is op dit moment conform eerdere afspraken met spoed geregeld. Excuses dat dit vanuit ons is blijven liggen.

Op 11 december hebben we inderdaad ook een bijeenkomst voor ouders gepland
Een aantal ouders heeft namelijk vragen gesteld aan ons, school en/of KoersVO. Tijdens de ouderbijeenkomst willen hen informeren over de laatste stand van zaken en deze vragen beantwoorden. 

Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen die u deze week via de mail aan ons heeft gesteld.

1.         Zijn de ouders van alle leerlingen conform afspraak benaderd voor een gesprek voor een herijking van het OPP? Zo niet, waarom niet?
Conform de afspraken zijn alle betrokken schoolbesturen door Koers VO of het eigen samenwerkingsverband benaderd en gevraagd om ouders uit te nodigen voor een herijking van het OPP gesprek. Ouders die aangaven in gesprek te willen zijn gesproken.

2.         Hoeveel van de leerlingen hebben het uitstroomperspectief zorg en komen voor een leerrechttraject in aanmerking?
Vanwege privacy kunnen we niet communiceren over de inhoud en uitkomsten van deze gesprekken

3.         Wanneer ontvangt Acato de financiering voor deze kinderen en om welk bedrag per kind gaat het?
Bij twee Rotterdamse leerlingen, die aanmerking komen voor de leerrechtpilot, liepen de PGB’s op 1 december 2018 af. De gemeente Rotterdam heeft in afwachting van de nadere afspraken over de leerrechtpilot (ons gesprek op 11 december) de PGB’s van deze Rotterdamse leerlingen tot het eind van dit kalenderjaar verlengd.

4.         Is met ouders die benaderd zijn het uitstroom perspectief zorg en de mogelijkheid voor een leerrecht traject bij Acato besproken?
In verband met de privacy kunnen we niet communiceren of de uitkomsten van deze gesprekken. Conform onze afspraken is ook naar de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden gecommuniceerd dat bij leerlingen waar zorgvoorliggend is, een leerrechtpilot of een passend zorgaanbod vanuit reguliere jeugdhulp mogelijk is.  Naar mijn weten is hier dan ook over gesproken.

5.         Wat gaat er gebeuren met de kinderen die ondanks dat ze al geruime tijd thuis zitten het uitstroomperspectief onderwijs krijgen maar waarvoor binnen het onderwijs geen geschikte plek beschikbaar is (waardoor ze al lang thuis zitten en dus weer thuis zullen komen te zitten)?
Vanwege privacy kunnen we niet communiceren over de inhoud en uitkomsten van deze gesprekken en eventuele vervolgafspraken. Betrokken schoolbesturen en samenwerkingsverband zijn hierover in gesprek met desbetreffende ouders.

6.         Als nog niet voor alle leerlingen duidelijk is wat het uitstroomperspectief is en of zij in aanmerking komen voor een leerrechtpilot, wat gaat de Gemeente dan doen om te zorgen dat Acato na 1 januari a.s. door kan gaan en de kinderen niet weer naar huis gestuurd moeten worden? Gaat de Gemeente een voorschot of andere wijze van financiering verstrekken? Als er geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld dan kan Acato na 1 januari a.s. niet verder.
Tijdens het gesprek van 11 december willen we hier juist graag afspraken over maken. Een leerrechtpilot omkleed namelijk gezamenlijke inzet en financiering vanuit onderwijs en jeugdhulp. Acato komt, zoals al eerder aangegeven, niet in aanmerking voor financiering vanuit onderwijsgelden en zoals 31 oktober aangeven, dient Acato ook voor financiering vanuit jeugdhulp aan wettelijke kwaliteitseisen uit de jeugdwet te voldoen. Wij horen 11 december graag van u de stand van zaken.


We hopen u 11 december te zien zodat we in gesprek kunnen over de onderwerpen zoals genoemd in de uitnodigingsbrief en dat we kunnen komen tot concrete samenwerkingsafspraken.

Namens J.M.
Met vriendelijke groet,

Coordinator Incidenten Jeugd & Relatiemanager SISA
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Jeugd
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Telefoon 06 5120 5110
Website 
www.rotterdam.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten