Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 1 december 2018

Deel 16. Het is rond! De Gemeente wenst ons succes! 3 augustus 2018

Nou wat fijn allemaal. Een prachtig uitgewerkt plan waar iedereen achter staat. Zelfs Koers-VO, het samenwerkingsverband heeft bevestigd het geld ter beschikking te stellen voor dit project! 

De Grote Vakantie is inmiddels begonnen. Naast mijn werkzaamheden voor Acato heb ik ook een rederij samen met mijn man. Alles staat verkeerd om in de laatste zin: Mijn man en ik hebben samen een rederij en verdienen ons geld met actieve zeilvakanties op de Oostzee. Daarnaast heb ik ‘ehrenamtlich’ zeggen ze in Duitsland en zo voelt het ook, een schooltje opgezet waar kinderen en jongeren met autisme terecht kunnen. Inmiddels neemt dat laatste al mijn tijd in beslag maar nu, eind juli, moet ik toch echt naar zee. Pieter vertrekt met de schepen al in het voorjaar maar als de vakantie van Cato aanbreekt kan ik ook een paar weken mijn oorspronkelijke vak uitoefenen. 

Het gesprek met de gemeente laat ik in de capabele handen van onze voorzitter Leonie en L. In elke haven ren ik naar een wifi-hotspot om mijn mails op te halen.

Ik ben ook om een andere reden zenuwachtig. Via een vriendje, die als loodgieter aan hele grote renovatie-projecten werkt hebben we een hele verzameling bureaus en kasten toegezegd gekregen. Die moeten we op enig moment ophalen uit dat kantoor op de Zuid-as van Amsterdam. Anders wordt het ‘afgevoerd’. Ze worden al weken heen en weer geschoven in het gebouw waar de renovatie plaats vindt. Midden op de Oostzee is dat wel wat lastig te regelen. Bovendien moet er op de bovenverdieping van het nieuwe pand nog een vloer gelegd, liefst voordat de meubels worden bezorgd. En dat dan allemaal voor eind augustus zodat we na de Grote Vakantie ook werkelijk open kunnen.

Van: De Directrice
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 11:30
Aan: 2 ambtenaren
CC:  1 ambtenaar en Acato
Onderwerp: Aanvraag Boor, begroting Acato/Bloemfleur en bevestiging huisvesting


Beste R (ambtenaar), cc en ter info naar betrokkenen bij de gemeente, Acato/Bloemfleur en stichting Boor 

Na maanden van inspanningen, zelfs tijdens onze zomervakantie, zijn we er toch in geslaagd om een perspectief te creëren voor 24 thuiszitters zodat zij m.i.v. dit nieuwe schooljaar naar school kunnen.  
 (…)

Van:  Ambtenaar R
Datum: 3 augustus 2018 om 12:20:19 CEST
Aan: De Diectrice
Kopie: 3 ambtenaren en Acato
Onderwerp: Antw.:⁨ Aanvraag Boor,  begroting Acato/Bloemfleur en bevestiging huisvesting⁩
Beste mevrouw De Directrice

U heeft ons op 1 augustus 2018 het volgende verzoek gedaan:
Aan de afdeling onderwijshuisvesting  wordt gevraagd om de locatie Goudseplein 248 aan
te merken als onderwijslocatie en de kosten hiervan te op zich te nemen voor schooljaar 
2018-2019. Hiervan wordt expliciet afgesproken dat het een pilot betreft en dat ze derhalve niet
meetellen in de totaal m2 van BOOR.  BOOR treedt op als penvoerder van de locatie.
Het  benodigde bedrag  is € xxx, de begroting  van Acato wordt toegevoegd aan deze
aanvraag. 

Naar aanleiding van de stukken, die u heeft gezonden, kan ik u het volgende melden:
De gemeente Rotterdam zal de kosten voor de huur van de locatie Goudseplein 248 voor het schooljaar 2018-2019 op zich nemen. Hiervoor kan BOOR een aanvraag doen via het reguliere onderwijshuisvestingsprogramma. Aangezien deze middelen het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar komen, dient BOOR de voorfinanciering te verzorgen. U heeft aangegeven dit te gaan doen.
Uw aanvraag mist nog de formele bevestiging van samenwerkingsverband KoersVO (en waar relevant PPO), dat er TLV middelen 2018-2019 beschikbaar worden gesteld voor het aanbod van Acato voor de betreffende 24 leerlingen. Wij verwachten deze bevestiging bij de formele aanvraag te ontvangen en zien dit als voorwaarde voor de toekenning.
Aangezien het een pilot betreft zal de locatie Goudseplein 248 niet meetellen in de totaal m2 van BOOR.
Het beschikbaar stellen van de huur voor het Goudseplein 248 in het schooljaar 2018-2019 is een eenmalige toezegging vanuit de Gemeente Rotterdam. Wij verwachten dat u samen met de schoolbesturen (in ieder geval Horizon en Yulius) en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, binnen 6 maanden vanaf de start van het huurcontract, tot een duurzame oplossing voor de huisvestingskosten komt. Uw contactpersoon vanuit de gemeente hiervoor is Yvon Klok van de afdeling onderwijs.

Wij wensen u heel veel succes met het verder vormgeven van de pilot.


Met vriendelijke groet,
Ambtenaar R.
Beleidsadviseur
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugd & Onderwijs
Team Voortgezet Onderwijs
Telefoon 010 267 2669
Mobiel 06 12 64 98 05
Website www.rotterdam.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten